Nhập/Xuất kho

1. Tạo phiếu nhập kho

Tính năng Nhập kho được sử dụng để quản lý số lượng hàng hóa được thêm vào kho và để tạo Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp khi cần nhập thêm hàng vào kho.

Để Tạo phiếu nhập kho, trên màn hình Dashboard, bạn chọn Kho hàng >> Nhập kho >> + Nhập kho

Màn hình thông tin phiếu nhập kho hiển thị, bạn nhập đầy đủ thông tin bao gồm: 

+ Ngày nhập: Ngày nhập hàng vào kho

+ Nhà cung cấp: Đơn vị cung cấp hàng. Nếu chưa có Nhà cung cấp, bạn cần Thêm nhà cung cấp bằng cách Click chọn +Nhà cung cấp và nhập thông tin nhà cung cấp.

+ Danh sách sản phẩm: Chọn và nhập đầy đủ thông tin các mục Sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Ghi chú (Nếu có). Nếu chưa có sản phẩm, bạn phải tạo sản phẩm trong mục Sản phẩm trước khi thực hiện thao tác Nhập kho.

Phiếu nhập kho có thể nhập cùng một lúc nhiều sản phẩm, để thêm sản phẩm mới bạn chọn Thêm dòng >> Chọn Sản phẩm, điền Số lượng, Đơn giá và Ghi Chú.

Sau đó bạn bấm Lưu phiếu để hoàn tất.

2. Quản lý các đơn đã xuất

Để Quản lý các đơn đã xuất, tại màn hình Dashboard, bạn chọn Kho hàng >> Xuất kho 

Tại đây, bạn có thể xem Các đơn đã xuất theo các trường Mã phiếu, Ngày Xuất, Mã đơn, Người thực hiện, Bên giao và Tổng hàng.

Bạn có thể kiểm tra các đơn đã xuất xem có thừa/thiếu/sai số lượng trong phiếu xuất kho bằng cách chọn Kiểm tra xuất kho.

Để tìm nhanh sản phẩm theo Tên sản phẩm hay Ngày tạo đơn, bạn có thể Click vào ô Chọn sản phẩm cùng Ngày tạo đơn. sau đó nhấn nút Tìm để tìm đơn hàng cần kiểm tra.

Chúc bạn thành công!