Tạo kho hàng mới

Tạo kho hàng giúp bạn quản lý các hoạt động nhập - xuất - tồn các sản phẩm.

Tại cửa sổ Dashboard, bạn chọn mục Kho hàng > Tạo kho hàng mới

Tại đây, bạn cần cập nhật các thông tin trên màn hình hiển thị. Các thông tin * là các thông tin bắt buộc, bạn cần hoàn thiện để tạo kho mới. Click Lưu để hoàn tất quá trình tạo kho hàng.

Sau khi đã thêm các kho mới, bạn quản lý các kho hàng của mình trong mục Kho hàng

Chúc bạn thành công!